Όροι παροχής υπηρεσιών

Γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών επισκευής υλικού και ανάκτησης δεδομένων από την επιχείρηση με επωνυμία Αμανατίδης Δ. Χαράλαμπος και διακριτικό τίτλο Computer technics (στο εξής θα αναφέρεται ως επιχείρηση).

  1. Η αρχική εκτίμηση κόστους επισκευής δεν είναι δεσμευτική. Αν κατά την διάρκεια της επισκευής διαπιστωθούν επιπλέον βλάβες στο προς επισκευή υλικό, το κόστος επισκευής ενδέχεται να αυξηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της επισκευής οπότε αφαιρούνται οποιαδήποτε εξαρτήματα ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί από την επιχείρηση και δεν υπάρχει καμία χρέωση. Τα συμπτώματα του υλικού ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τα αρχικά.

  2. Τα τμήματα στα οποία διαπιστώνεται η βλάβη του προς επισκευή υλικόυ (από τους τεχνικούς της επιχείρησης) θεωρούνται ως μή λειτουργικά και ολικώς κατεστραμμένα ακόμη και αν υπολειτουργούν. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η επισκευή του υλικού τότε τα τμήματα αυτά ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά με αποτέλεσμα το υλικό να έχει διαφορετικά συμπτώματα. Η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να επαναφέρει το υλικό σε προηγούμενη μερικώς λειτουργική κατάσταση.

  3. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να τηρήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του πριν την παράδοση του υλικού στην επιχείρηση.

  4. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποθηκεύσει το υλικό στο χώρο της για διάστημα έως 6 μήνες μετά την παραλαβή του ανεξάρτητα με την εξέλιξη της επισκευής. Για μεγαλύτερο διάστημα η επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει έξοδα αποθήκευσης του υλικού ανάλογα με την τιμολογιακή της πολιτική. Σε κάθε περίπτωση μετά από διάστημα 12 μηνών (365 ημέρες) το υλικό θεωρείται αζήτητο και δίνεται σε εταιρεία ανακύκλώσης.

  5. Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρουσιάζονται αισθητικές φθορές κατά την διάρκεια των επισκευών. Η επιχείρηση αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τμήματα τα οποία παρουσίασαν σοβαρές μηχανικές βλάβες (πχ σπασμένα μέρη) κατά τη διάρκεια της επισκευής και με υπαιτιότητα της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθίστανται τμήματα τα οποία παρουσίαζαν μηχανική φθορά (πχ σπασίματα) κατά την παραλαβή του υλικού, η οποία επιδεινώθηκε.

  6. Όλες οι επισκευές καλύπτονται από εγγύηση το δίαστημα της οποίας αναγράφεται στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη με αρχή την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Για να ισχύει η εγγύηση ο υπολογιστής θα πρέπει να παραδοθεί πλήρης στο εργαστήριο (συμπεριλαμβανομένου επεξεργαστή, σκληρού δίσκου , μνήμης ram ,τροφοδοτικού, μπαταρίας κτλ). Η εγγύηση καλύπτει επανάληψη της επισκευής κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε αρχικά. Η χρήση της εγγύησης δεν συνισται ανανέωση της. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται έξοδα αποστολής ή οπιαδήποτε άλλη αξίωση από τον πελάτη. Αν δεν είναι δυνατή η επανάληψη της επισκευής τότε επιστρέφεται το ποσό του παραστατικού στον πελάτη για το μέρος που αφορά τη σχετική επισκευή. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντικατάσταση εξαρτήματος σε εγγύηση η επισκευή ενδέχεται να καθυστερήσει αρκετά ( έως και 40 εργάσιμες ημέρες σε κάποιες περιπτώσεις). Η εγγύηση ακυρώνεται αν παραβιαστεί κάποιο από τα αυτοκόλλητα ασφαλείας που τοποθετούνται στο κάτω μέρος του υπολογιστή ή αν διαπιστωθει κακή χρήση του υπολογιστή (σημάδια υγρασίας στο εσωτερικό, υπερβολική σκόνη ή βρομιά, σοβαρές μηχανικές φθορές πχ σπασίματα). Μόνο αποδεικτικό της εγγύησης είναι το σχετικό παραστατικό και το οποίο πρέπει να συνοδεύει τον υπολογιστή. Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές βλάβες σε καμία περίπτωση.

  7. Η αρχική εκτίμηση χρόνου επισκευής δεν είναι δεσμευτική. Αν απαιτηυεί η παραγγελία αξαρτήματος ο χρόνος ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά(άνω των 10 εργάσιμων ημερών). Η επιχείρηση θα φροντίσει να ενημερώσει τον πελάτη σε περίπτωση καθυστέρησης. Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της επισκευής οπότε αφαιρούνται οποιαδήποτε εξαρτήματα ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί από την επιχείρηση και δεν υπάρχει καμία χρέωση. Τα συμπτώματα του υπολογιστή ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τα αρχικά.

Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2014

Αμανατίδης Χαράλαμπος